Eix 3: Condicions laborals

MILLOREM LES CONDICIONS DE TREBALL A LA UAB, TAMBÉ DEL PDI

7-millores

9. Revisar l’aplicació del Real Decret-Llei 14/2012 sobre la dedicació docent del professorat, de tal manera que, sense empitjorar cap situació actual, cap col·lectiu del PDI vegi lesionats alguns dels drets que es deriven de la literalitat d’aquesta norma i, en conseqüència, promoure la derogació de la lletra b) de l’article 68.2 de la Llei Orgànica d’Universitats Promourem que es modifiqui el sistema de còmput actual de l’activitat docent per tal que ningú hagi de fer més docència respecte al sistema anterior en el Model de Dedicació Acadèmica actual, promogut per l’actual Equip de Govern, recuperant el reconeixement d’activitat docent per preparació de classes. Suprimir les reduccions docents per transferència atès que són activitats ja remunerades. Suprimir les reduccions docents no contemplades a la Llei Orgànica d’Universitats. En aquest sentit, també  proposem acabar amb l’assimilació d’un tram de gestió a un tram de recerca. Revisar el model de dedicació docent incorporant l’atenció als estudiants de la Universitat a l’Abast, i tota la docència no inclosa com la participació en tribunals d’avaluació de tesis doctorals defensades dins i fora de la universitat.

10. S’exigirà un pla de regularització de la plantilla del PDI, eliminant pràctiques contractuals actualment fora del marc legal vigent, com ha estat el cas de part del professorat associat, investigadors postdoctorals, professorat visitant i altres figures emprades al marge del conveni col·lectiu, la LUC i la LOMLOU. Aquesta regularització s’ha d’efectuar considerant l’antiguitat dels i les treballadores afectades, els greuges que han patit en ser objecte d’una contractació inadequada i reconeixent la seva aportació al funcionament de la UAB, sense suposar en cap cas l’acomiadament dels mateixos.

11. Es defensarà un canvi en el sistema d’assignació de recursos docents als departaments, que des de fa dos anys es fa mitjançant unitats de contractació (UC). L’actual sistema en base a UC deixa a discreció dels departaments el tipus de contractació que es fa servir, fet que pot generar moltes desigualtats internes a la UAB, al mateix temps que no és transparent. A més, trasllada la responsabilitat en els/les directores de departament de les situacions que es deriven de les retallades pressupostàries (no continuïtats de professors/es, degradació de contractes) i de possibles males praxis en la contractació.

12. Estabilització immediata del professorat interí de la UAB a través d’una promoció interna a una plaça permanent. La situació d’interinitat té una durada excessiva i genera diversos perjudicis: salarials, dificultats en la participació i lideratge de projectes de recerca i inestabilitat general. El professorat interí ha passat per diversos processos d’acreditació i per un concurs públic competitiu. Si l’estabilització es realitza de forma progressiva a través de concursos públics, la UAB ha de fixar un programa d’estabilització que estableixi criteris d’assignació de places justos i objectius.

13. Aplicar la figura de l’investigador/a postdoctoral seguint els requisits que fixa tant la LLUC com el Conveni col·lectiu del PDI. Garantir la continuïtat fins el 2018 del professorat investigador postdoctoral contractat fora d’aquests requisits, tot reconvertint la seva plaça a una permanent tant bon punt disposin de l’acreditació pertinent tal com estableix la proposta d’acords efectuada pel Comitè d’empresa a l’equip de govern l’abril del 2015.

14. Un compromís clar en la defensa dels i les professores associades, tot rebutjant els contractes per sota del nivell A3. Com ja ha fet la CGT-UAB aquests darrers anys, es combatran els intents d’aplicar un sistema diferent de còmput de l’activitat docent als i les associades on no se’ls comptabilitzi el temps de preparació de les classes, com ja va passar en determinats departaments.

15. Cercar formes d’eliminació progressiva de la precarietat cercant reconvertir els contractes de substitució a places estructurals i generar “pulls” de recursos docents en les diferents unitats a fi de cobrir les substitucions i baixes. En àrees de coneixement extenses o departaments homogenis, aquesta és una possibilitat totalment viable si hi ha voluntat política.

16. Definir reglaments i mecanismes de promoció laboral, començant per aquelles figures amb contractes temporals amb la finalitat de cercar una estabilització de la plantilla. Cal eliminar la doble avaluació que suposa la coexistència d’acreditacions múltiples i concursos. Cal definir criteris clars i transparents de promoció i coherents amb la tasca a realitzar. Cal garantir l’aplicació de polítiques per facilitar el reintegrament de manera estable de doctors/es a la UAB, promocionant la convocatòria de places de professor/a lector/a. Defensarem la validesa de totes les acreditacions tan de l’ANECA com de l’AQU i vetllarem perquè no es produeixi cap discriminació segons el tipus d’acreditació.

17. Davant d’eventuals retallades, ja sigui dels salaris o la del pressupost del Capítol I, es promourà que els òrgans col·legiats de la UAB, els comitès d’empresa i juntes de personal manifestin de manera clara i inequívoca el seu rebuig i emprenguin les mesures oportunes per a revertir-les. S’instarà a l’equip de govern a fer el mateix, manifestant si cal públicament la seva disconformitat a la Generalitat o a l’Estat i emprenent també les actuacions escaients en aquest sentit.

18. Tot i que defugi de les competències de la UAB, es promouran posicionaments que impliquin la institució en l’eliminació de la doble escala salarial actualment existent, i en la cerca de remuneracions equivalents en funció de volum de feina realitzada. Una primera passa que sí pot fer la UAB és homogeneïtzar els diferents contractes d’associat en la categoria superior (nivell 4) i de contractes postdoctorals.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s