Eix 4: Universitat pública

GARANTIM EL CARÀCTER PÚBLIC DEL TREBALL A LA UAB

19. Promour8-publicae la incompatibilitat de qualsevol mena de reducció en la docència reglada oficial amb el fet d’impartir classes remunerades en mestratges i cursos no oficials i/o a preus no subvencionats, tant si són en el si de la UAB com en fundacions o altres entitats. S’aplicarà el mateix principi per a qualsevol activitat (tasques de consultoria, assessorament, spin-offs etc.) que també sigui remunerada.

20. Per a resoldre el dèficit de la UAB sense afectar els drets dels i les treballadores ni el preu de la docència oficial, es promourà un increment de fins el 50% del cànon sobre convenis vinculats a la docència en cursos i mestratges no oficials i/o a preus no subvencionats, empreses de base tecnològica i spin-offs o a tasques de consultoria i assessorament, atès que el professorat que intervé ja té una remuneració salarial. Auditar les diverses fundacions des de l’any 2001 en les que participa la UAB, tot garantint que no hi hagi una transferència neta de recursos públics envers les mateixes ni que s’avali cap préstec o passiu financer. Donar més transparència a l’execució del pressupost de la UAB així com en el de les fundacions, subjectes a la presentació i aprovació en el Claustre. Garantir el compliment de les resolucions del Claustre General de la UAB del 21 i 22/3/2013 i les del 16/12/2010.

21. Limitar les despeses de caràcter protocol·lari i sumptuari de l’Equip de Govern (cotxe oficial, dinars a càrrec de la UAB, bitllets d’avió, fiscalització de les targes de crèdit de la UAB, etc.) i Reduir els enormes salaris dels membres de l’Equip de Gerència, tot seguint aquesta i la resta de resolucions del Claustre General de la UAB del 16/12/2010.

22. Cercar i reclamar un major finançament públic, augmentant l’assignació dels pressupostos de l’estat i explorant noves vies de finançament col·lectiu, i incrementar el retorn a la societat a través de les diverses formes per compartir coneixement en el domini públic: llicències creative commons, llicències d’ús públic-GPL, copyleft i software lliure; tecnologies i plataformes públiques per a la circulació i accés al coneixement, utilitzant les diverses eines de codi obert de la web col·laborativa, xarxes socials i web semàntica.